Elenco di 2 allevamenti di Jack Russell a Vercelli

DU MON PAYS

di Vercelli (Vercelli)
Allevamento di Jack Russell

ROXANA

di Buronzo (Vercelli)
Allevamento di Jack Russell, Cocker,